Petição Pública Logotipo
Ver Petição Apoie esta Petição. Assine e divulgue. O seu apoio é muito importante.

Petição En defensa da igualdade: non á lei de familia/ Em defesa da igualdade: nom à Lei de Família

Para: Xunta de Galiza

En defensa da igualdade: non á lei de familia

A Plataforma de Organizacións Feministas rexeita o “Anteproxecto de Lei de Apoio á Familia e á Convivencia en Galicia” por regresivo, patriarcal e anticonstitucional.

A lei supón un grave recorte dos dereitos da muller, situándoa de novo en labores de nai e coidadora (de nenas e nenos, adolescentes, persoas con discapacidade, dependentes e maiores), estabelecendo a maternidade como rol vital e controlando desta maneira a súa vida afectiva e sexual.

A Xunta, alegando motivos económicos, evitou progresar no desenvolvemento de leis e decretos como a “Lei galega 7/2004 para a igualdade de homes e mulleres”, a “lei galega 11/2007 para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero”, a “lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia”, a “lei 2/2007 de traballo en igualdade das mulleres de Galicia”, ou o “decreto 15/2010 polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia”, que xa recollen medidas concretas de apoio á familia, á atención de mulleres en situación de exclusión, de socialización das cargas familiares, de permitir compatibilizar vida familiar e laboral. Co mesmo pretexto desmantela organismos –desaparición do Servizo Galego de Igualdade- e substitúeo todo por unha mera declaración de propósitos e boas intencións mentres si destinará medios económicos para a creación do Consello Galego de Familia e o Observatorio Galego de Familia destinados a “protexer” e “dirixir” ás mulleres.

Como exemplo esta nova lei, de aprobarse, derrogaría o capítulo V do Título I da “Lei 7/2004 galega para a igualdade de homes e mulleres” que recollía as medidas básicas de apoio á familia socializando as cargas parentais e familiares como a ampliación da rede pública de gardarías, aumento do horario de atención as crianzas menores de 12 anos, implantación de servizos de comedor en gardarías e colexios públicos, creación de gardarías e colexios na proximidade de parques empresariais, a creación de centros de maiores e ampliación da asistencia domiciliaria a maiores. Medidas sociais encamiñadas a favorecer a maternidade, como se demostrou en países da nosa contorna, permitindo compatibilizar vida laboral e familiar. Estas substitúense por “promover” a creación de centros para o coidado de menores e maiores sen contemplar actuacións específicas cando é responsabilidade do goberno autonómico dotar os servizos e definilos dunha forma laica evitando confundir servizo público e caridade (neste momento xa existen denuncias de trato desconsiderado a mulleres nalgúns centros relixiosos).

A lei recoñece o dereito á vida do fillo ou filla concibidos e “non natos” o que non se axusta a dereito e é polo tanto inconstitucional. As mulleres son donas do seu corpo e deben ter a facultade de decidir se queren ser ou non nais e poder recorrer a métodos para evitar ou interromper a concepción aceptados pola lei (anticonceptivos, pílula postcoital ou aborto). Co pretexto dun problema demográfico (os movementos demográficos –inmigración, apertura de fronteiras- poderían solucionalo, no mundo hai superpoboación e convén reducila) envíase de novo á muller ao ámbito doméstico. Co que esta lei conseguiría unha mellora na taxa de desemprego global, retirando ás mulleres do mercado laboral e un aforro en todos os servizos necesarios para que a decisión de ser ou non nai sexa unha opción real e non un suicidio laboral. Non podemos esquecer que a familia tradicional, que a dereita defende con calor, é fonte de inxustizas e violencia para as mulleres. A violencia de xénero na familia considérase un asunto PRIVADO, onde as mulleres están soas, mentres que si no traballo hai abusos teñen consideración de traballadoras e polo tanto dereitos públicos. Daquela, a clave da liberación das mulleres que foi saír do ámbito privado ao público, invírtese con esta lei e o voltar as mulleres ao privado incrementará sen dúbida a violencia de xénero.

É importante coñecer tamén que medidas económicas como a redución do gasto público tenden a afectar desproporcionadamente ás mulleres, principalmente as de menos recursos aumentando a desigualdade entre homes e mulleres. A feminización da pobreza fai que as mulleres teñan menos acceso aos recursos económicos e laborais que permiten a compra de servizos e o acceso das mulleres en idade reprodutiva á saúde implicaría cotas económicas máis altas.

A pesar de que a historia oficial tende a presentar os avances sociais conseguidos polas mulleres como a consecuencia dun progreso que camiña por si só, onde o movemento feminista non influíu, a realidade é que foi a loita de moitas mulleres a que nos permite gozar hoxe de dereitos que nun pasado moi próximo eran-nos negados. Porén as mulleres permanecemos aínda pouco representadas nas estruturas de poder que definen prioridades e asignan recursos, polo que as nosas necesidades rara vez chegan a considerarse prioritarias.


Em defesa da igualdade: nom à Lei de Família

A Plataforma de Organizaçons Feministas rejeita o "Anteprojeto de Lei de Apoio à Família e à convivência na Galiza" por regressivo, patriarcal e anticonstitucional.

A lei representa um grave corte dos direitos da mulher, situándoa de novo em suas tarefas de mae e cuidadora (de crianças, adolescentes, pessoas com discapacidade, dependentes e idosos), estabelecendo a maternidade como papel vital e controlando desta forma a sua vida afetiva e sexual.

A Xunta, alegando motivos económicos, evitou progredir no desenvolvimento de leis e decretos como a “lei galega 11/2007 para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero”, a “lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia”, a “lei 2/2007 de traballo en igualdade das mulleres de Galicia”, ou o “decreto 15/2010 polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia”, que regulamenta o procedimento para o reconhecimento da situaçom de dependência ", que já recolhem medidas concretas de apoio à família, ao atendimento de mulheres em situaçom de exclusom, de socializaçom das cargas familiares, de permitir compatibilizar vida familiar e profissional. Com o mesmo pretexto desmantela organismos -desaparecimento do Serviço Galego de Igualdade -e substitui tudo por uma mera declaraçom de propósitos e boas intençons quando destinará meios financeiros para a criaçom do Conselho Galego de Família e o Observatório Galego da Família destinados a "proteger" e " dirigir "às mulheres.

Como exemplo esta nova lei, de ser aprovada, derrogaria o Capítulo V do Título I da "Lei 7 / 2004 galega para a igualdade de homens e mulheres" que recolhia as medidas básicas de apoio à família socializando as cargas parentais e familiares como a ampliaçom da rede pública de guardarias, aumento do horário de atendimento as crianças menores de 12 anos, a implantaçom de serviços de refeiçons em guardarias e colégios públicos, criaçom de guardarias e colégios, nas imediações de parques empresariais, a criaçom de centros para pessoas idosas e ampliaçom da assistência domiciliar a maiores. Medidas sociais que vibrião favorecer a maternidade, como se demonstrou nos países de nossa contorna, permitindo compatibilizar vida profissional e familiar. Estas som substituídas por "promover" a criaçom de centros para o cuidado de crianças e pessoas idosas sem contemplar açons específicas quando é responsabilidade do governo autonómico dotar os serviços e defini-los de uma forma laica evitando confundir serviço público e caridade (neste momento já existem denúncias de tratamento desconsiderado a mulheres em alguns centros religiosos).

A lei reconhece o direito à vida do filho ou filha concebidos e "nom natos" o que nom se ajusta a direito e é portanto inconstitucional. As mulheres som donas do seu corpo e devem ter o direito de decidir se querem ser ou nom maes e poder recorrer a métodos para evitar ou interromper a concepçom aceites pela lei (anticoncecionais, pílula pós-coito ou aborto). Com o pretexto de um problema demográfico (os movimentos demográficos-imigraçom, abertura de fronteiras-poderiam resolver, no mundo há superpopulaçom e convêm reduzi-la) é enviado de novo para a mulher no âmbito doméstico. Com esta lei teria conseguido uma melhoria na taxa de desemprego global, retirando as mulheres do mercado de trabalho e uma economia em todos os serviços necessários para que a decisom de ser ou nom mae seja uma opçom real e nom um suicídio profissional. Nom podemos esquecer que a família tradicional, que a direita defende com calor, é fonte de injustiças e violência para as mulheres. A violência de gênero na família é considerada um assunto privado, onde as mulheres estam sozinhas, enquanto se no trabalho há abusos têm consideraçom de trabalhadoras e, portanto, direitos públicos. Entom, a chave da libertaçom das mulheres que foi sair do âmbito privado ao público, invertesse com esta lei e voltar para as mulheres no privado aumentará sem dúvida a violência de género.

É importante saber também que medidas económicas como a reduçom das despesas públicas tendem a afetar desproporcionadamente às mulheres, principalmente as de menos recursos aumentando a desigualdade entre homens e mulheres. A feminizaçom da pobreza faz com que as mulheres têm menos acesso aos recursos económicos e laborais que permitem a compra de serviços e o acesso das mulheres em idade reprodutiva à saúde implicaria contribuiçons económicas mais altas.

Apesar de a história oficial tender a apresentar os avanços sociais conseguidos pelas mulheres como a consequência de um progresso que caminha de seu, onde o movimento feminista nom influiu, a verdade é que foi a luta de muitas mulheres que nos permite desfrutar de hoje de direitos que em um passado muito próximo eram-nos negados.

Porém as mulheres permanecem ainda pouco representadas nas estruturas de poder que definem prioridades e atribuir recursos, pelo que as nossas necessidades raramente chegam a considerar prioritárias.Qual a sua opinião?

A actual petição encontra-se alojada no site Petição Publica que disponibiliza um serviço público gratuito para todos os Portugueses apoiarem as causas em que acreditam e criarem petições online. Caso tenha alguma questão ou sugestão para o autor da Petição poderá fazê-lo através do seguinte link Contactar Autor
Assinaram a petição
462 Pessoas

O seu apoio é muito importante. Apoie esta causa. Assine a Petição.